Sátoraljaújhely

Hirdetmény: 1824/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a 1824/2 helyrajzi számú, 3230 m2 alapterületű, ingatlant határozott időre történő

bérbeadásra meghirdeti.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

Induló licitár: 200,- Ft/m2/év

A bérleti díj összege a bérbevételt követő évtől, minden év május 1. napjával emelkedik az előző évi infláció mértékével.

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több, mint 3 havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén az ingatlan bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a területen a végezni kívánt tevékenység nem szolgálja a város érdekét vagy ellenkezik a városfejlesztési koncepcióval, úgy a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulást megtagadhatja.

A liciteljáráson való részvétel feltétele az 53.830,- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 8 napon belül visszafizeti. Továbbá csatolni szükséges:

bérleti szándékot tartalmazó pályázatot, amely tartalmazza

  • a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,
  • cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó, illetve TB tartozása,
  • nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
  • a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

A pályázónak kötelező liciteljáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján megjelenni, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli bérleti szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás követelményét vonja maga után.

A bérlő kötelezettsége az általa végezni kívánt tevékenység céljára történő átalakítása, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése. Az esetleges átalakítások költsége a bérleti díjba nem tudható be sem az átalakítást követően, sem a bérleti jogviszony megszűnésekor!

Az ingatlan megtekinthető a Vagyongazdálkodási Osztállyal előre egyeztetett időpontban a 06-47/525-100 (9128 mellék) telefonszámon.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához kell benyújtani 2022. szeptember 16. (péntek) 11.00-ig.

A bérleti szándékot tartalmazó pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. címen, valamint elektronikusan a vagyon@satoraljaujhely.hu e-mail címen.

A kaució megfizetése teljesíthető készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Ügyfélterében hétfőn: 08:00- 10:00-ig, valamint szerdán 14:30- 16:30-ig, illetve utalással a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11734138-15350105-11270001 számú letéti számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban, kérem az alábbiakat feltüntetni: „kaució, 1824/2 hrsz terület bérbeadása.

A liciteljárás időpontja: 2022. szeptember 19. (hétfő) 14:00 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály „C”. ép. 1. emelet.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100/9128 telefonszámon.

Sátoraljaújhely, 2022. szeptember 7.

Előző Hirdetmény: Az évközi szünetre eső gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége

Leave Your Comment

Megszakítás