hétfő, 20 március 2017 11:23

KÖZLEMÉNY - általános iskolai beiratkozás

A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törtvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdés, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22-23. § tartalma szerint a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásáról az alábbi közleményt teszi közzé:

 

A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal – a tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiakban határozza meg a 2017/2018. tanévre az általános iskolai beiratkozás idejét:

2017. április 20. (csütörtök)                   8.00 – 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek)                       8.00 – 19.00 óra között

 

Az általános iskolai felvételi körzetekről szóló tájékoztatás a polgármesteri hivatalokban, az iskolákban érhető el.

A beíratást elmulasztó szülő szabálysértést követ el, mely 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

‒   a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,

‒   lakcímet igazoló hatósági igazolványt;

‒   továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

 

Szükség esetén a további dokumentumokat:

-     Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)

-     Határozat halmozottan hátrányos helyzetről

-     Különleges helyzet fennállásának igazolása

A Rendelet 24.§ (7) bekezdése alapján különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d)  az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban határozat formájában dönt a felvételről vagy a kérelem elutasításáról.

Elutasító döntés esetében a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Sátoraljaújhely, 2017. március 13.

Tóthné dr. Galambos Andrea

járási hivatalvezető sk.

menu-logo