szerda, 29 április 2020 11:15

Álláspályázat a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgató beosztás ellátására

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a közművelődési szakember munkakörű közalkalmazott a Művelődési Központ egyszemélyi felelős vezetője, a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért, a művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, a város rendezvényeinek és a Művelődési Központ programjainak tervezése, szervezése és lebonyolítása, kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 •         a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább 5 év - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés [Kjt. 20/A. § (5) a)],
 •         részletes szakmai önéletrajz,
 •         végzettséget igazoló okirat másolata
 •         államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi,
 •         az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
 •         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul [Kjt. 20/A. § (5) b)]
 •         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartás
 •         nyilatkozat összeférhetetlenségről [1992. évi XXXIII.tv. 41.§ (2)]

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/4707/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.satoraljaujhely.hu - 2020. április 29.
 •         Zemplén Televízió képújsága - 2020. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.                                        

menu-logo