Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A hagyatéki eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Sátoraljaújhelyben állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt személy tekintetében, vagy ha az ingatlan Sátoraljaújhelyben van.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


- Halotti anyagkönyvi kivonat
- Ingatlan örökség esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
- Forgalmi engedély
- Bankszámlakivonat
- Nyugdíjszelvény
- Végrendelet
- Örökösök adatai (születési adatok, rokonsági fok, pontos lakcím)
- Egyéb örökségek esetén az ezt igazoló dokumentum


Az eljárási illeték összege:

Az eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:
A hagyatéki eljárás elindítása az elhunyt utolsó állandó lakóhelye szerinti önkormányzat feladata
A halottvizsgálati bizonyítványban megjelölt temetést intéző személyt az önkormányzat megidézi, egyben tájékoztatja az eljárás lefolytatásához szükséges iratok, adatok beszerzéséről.
Amennyiben az elhunyt után hagyaték nem maradt, nemleges nyilatkozat kitöltésére kerül sor.
Ha az elhunyt után olyan vagyontárgy (pl. Ingatlan, gépkocsi, bankszámla, takarékbetétkönyv) maradt amelynek átíratásához közjegyzői végzés szükséges, minden esetben hagyatéki eljárást kell indítani.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 6/1958. VII.04.) IM rendelet

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Ügyintéző neve: Hidassy Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 5-ös szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-165
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 12.00

A hagyaték bejelentésére nyitva álló határidő:

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.
A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30 napon belül kerül sor, amelyről a jegyző tudomást szerzett.

menu-logo