Születés anyakönyvezése

A születés anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:


A születés anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:
Sátoraljaújhely városban történt születések

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


A születést orvos által kiállított bizonyítvány igazolja. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezésnél szükségesek.
Ha a gyermek Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, érvényes házasságban élő szülőktől született, a fenti bizonyítványon kívül szükség van 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonatra és valamelyik szülő személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányára.
Minden más esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását.


Az eljárási illeték összege:

A születés anyakönyvezése illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:


Alapvető eljárási szabályok:

A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni. Az intézetben (kórház, szülőotthon, szociális otthon, más egészségügyi intézmény) történt születést az intézet vezetője jelenti be.
Ha a születés intézeten kívül (pl: lakáson) történt, az eseményt a szülőknek továbbá a szülésnél közreműködő orvosnak kell bejelentenie.
A születést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek a működési területén a születés történt.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Az ügyintéző neve: Ádám László Csabáné

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 8-as szoba

Az ügyintézés módja:

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Postacím:

3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-103
Telefax szám: 06-47/321-432
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A születés bejelentésére nyitva álló határidő:

Az intézetben történt születést az azt követő első munkanapon kell bejelenteni.
Ha a gyermek intézeten kívül született, akkor a bejelentésre kötelezettnek 8 napon belül kell a bejelentést megtennie.

menu-logo