Sátoraljaújhely

Pénzügy Adónaptár

Fontosabb adóbevallási, adatbejelentési, bejelentési és fizetési határidők

Helyi adók

Az adózónak az építményadóról, telekadóról és magánszemélyek kommunális adóról  az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Ha az építményadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti – az adóév első napjának megfelelő állapot szerint – a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

A vállalkozó – egyes kivételekkel – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles az alábbi esetekben bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

A bejelentés szabályai 2019. július 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E.§-a szerint megváltoztak.

Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet, ennek részletszabályait a Htv. 41/A. §-a szabályozza.

A Htv. 42/D. §-a alapján az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

Határidő

Bevallás, bejelentés

Jogszabályi háttér

január 15.

Építményadó, Telekadó adókötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 4. pont

január 15.

Idegenforgalmi adó – 2021. december havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

január 15.

Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2021. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy adókedvezményre jogosult és az adót csökkenteni kívánja

Htv. 39/B § (6) b)

február 15.

Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentés teljesítése, amennyiben iparűzési adóban a tételes adóalap megállapítást választja

Htv. 39/B § (9)

február 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. január havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

február 25.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizetőt terhelő adó bevallása

Szja.tv. 73.§ (7)

február 25.

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók nyilatkozatának benyújtása, amennyiben élni kívánnak a 2022. évben fizetendő helyi iparűzési adóelőleg 50%-os mértékű csökkentésével, és erről 2021. évben még nem tett nyilatkozatot (elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet)

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

március 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. február havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

március 20.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemélyt terhelő adó bevallása

Szja.tv. 73.§ (2)

április 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. március havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

május 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. április havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

május 31.

Helyi iparűzési adó – 2021. évi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 1.a. pont

június 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. május havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

július 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. június havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

augusztus 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. július havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

szeptember 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. augusztus havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

október 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. szeptember havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

november 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. október havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

december 15.

Idegenforgalmi adó – 2022. november havi adóbevallás teljesítése

Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

Fontosabb általános adófizetési határidők

Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után – az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig – késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

Helyi adók

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adózó – az adóról szóló önkormányzati rendelet évközi hatálybalépése esetét kivéve – az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

HatáridőBefizetésJogszabályi háttér
január 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
január 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetéseSzja.tv. 73. § (5)
január 15.Idegenforgalmi adó – 2021. december hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3. pont
január 15.Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó, aki 2021. évben év közben kezdte tevékenységét, annak az éves adó második részletének megfizetéseHtv 39/B. § (4) b)
február 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
február 15.Idegenforgalmi adó – 2022. január hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
március 15.Építményadó – éves adó első részletének megfizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 4.
március 15.Idegenforgalmi adó – 2022. február hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 15.Helyi iparűzési adó – adóelőleg első részletének megfizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
április 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
április 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetéseSzja.tv. 73. § (5)
április 15.Idegenforgalmi adó – 2022. március hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
május 15.Idegenforgalmi adó – 2022. április hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 31.Helyi iparűzési adó – a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 1. c)
június 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
június 15.Idegenforgalmi adó – 2022. május hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
július 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
július 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetéseSzja.tv. 73. § (5)
július 15.Idegenforgalmi adó – 2022. június hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
augusztus 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
augusztus 15.Idegenforgalmi adó – 2022. július hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
szeptember 15.Építményadó – éves adó második részletének megfizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 4.
szeptember 15.Idegenforgalmi adó – 2022. augusztus hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 15.Helyi iparűzési adó – adóelőleg második részletének megfizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
október 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
október 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetéseSzja.tv. 73. § (5)
október 17.Idegenforgalmi adó – 2022. szeptember hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
november 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
november 15.Idegenforgalmi adó – 2022. október hónapban beszedett adó befizetéseArt. 3. sz. melléklet II. A. 3.
december 12.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetéseSzja.tv. 73. § (7)
december 15.Idegenforgalmi adó – 2022. november hónapban beszedett adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.

 

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Megszakítás