Sátoraljaújhely

Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály

Szervezési, Szociális és
Hatósági osztály

Az osztály feladatkörei:​​

A rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás megállapításáról

A rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás megállapításának ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékesség:

A rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás megállapításának ügyében eljáró hatóság megnevezése:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:

Sátoraljaújhely város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

– a támogatás megállapításához szükséges formanyomtatvány

– a jövedelem típusának megfelelő hivatalos igazolás

(A jogosultság megállapításakor

 1. a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 2. b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

 Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

 • jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi együttműködésről szóló hatósági bizonyítvány
 • jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolása
 • eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozat, valamint hitelt érdemlő igazolás a teljesített tartásdíj összegéről
 • árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, valamint igazolás az ellátás összegéről vagy halotti anyakönyvi kivonat
 • a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról
 • a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntés vagy megállapodás, valamint igazolás a tartásdíj összegéről
 • a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • nyilatkozat egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetében
 • igazolás a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről
 • az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentum a villamos energia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamos energia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről
 • az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentum a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

folyamatos

Alapvető eljárási szabályok:

Azon fogyasztók jogosultak a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásra, akiknek az áram- és gázfogyasztás költségei a lakossági piaci áron kerültek megállapításra, és magasabb jövedelmi helyzetükre tekintettel nem jogosultak egyéb, önkormányzat által nyújtott pénzbeli vagy természetbeli támogatásra.

A támogatásra jogosult:

– egyedül élő személy esetén az, akinek egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 és 650 %-a közé esik,

– gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő személy vagy egy háztartásban életvitelszerűen élő gyermektelen vagy legfeljebb két gyermeket nevelő házasok esetén az, akinek egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 és 400 %-a közé esik

– megváltozott munkaképességűek, tartós betegségben szenvedők és velük egy háztartásban élők, az energiaválság következtében munkajogi szempontból hátrányos helyzetbe került személyek esetén az, akinek egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 és 800 %-a közé esik.

A kérelem a 2023. március 31-ig terjedő időszakban bármikor előterjeszthető.

A támogatásra jogosultság a kérelem előterjesztése hónapjának első napjától 2023. április 30-ig terjedő időszakra kerül megállapításra.

A támogatási összeg havi rendszerességgel pénzbeli ellátásként kerül kifizetésre.

A pénzbeli ellátás kifizetése a jogosult részére pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással vagy – a jogosult kérelmére – postai úton történik.

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

·         A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

·         Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 17/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

 

Az ügyintézés helye, módja, postacíme:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály

 1. Madák Tímea osztályvezető
  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.

  Az ügyintézés módja:
  Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, telefonon, elektronikus úton


  Ügyintézők:

Rajnáné Kovács Krisztina (A-L)
e-mail cím: rajnane.kovacs.krisztina@satoraljaujhely.hu

telefonszám: 06705019107

Fényes Szabolcs (M-Zs)

e-mail cím: fenyes.szabolcs@satoraljaujhely.hu

telefonszám: 06705019253

 

 • anyakönyvi események anyakönyvezése – születés, házasság, halálozás; örökbefogadás -, rögzítése az EAK adatbázisban,
 • családi jogállás rendezése,
 • házasságkötést megelőző eljárásról jegyzőkönyv felvétele,
 • házasságkötési eljárás lebonyolítása, esetenként külső helyszínen,
 • házasságban élők, válás utáni névváltoztatásával kapcsolatos feladatok,
 • adatszolgáltatás levéltár felé az utólagos anyakönyvi bejegyzésekről,
 • anyakönyvi irattár kezelése,
 • BM névváltoztatással kapcsolatos feladatok,
 • állampolgársági ügyekhez kapcsolódó eskütétel szervezése,
 • ingó- és ingatlan vagyonleltár felvétele,
 • hazai anyakönyvezéshez kapcsolódó részfeladatok.
 • a halott vizsgálati bizonyítványon feltüntetett személy részére nyilatkozat kiküldése hivatalból,
 • kapcsolattartás a hozzátartozókkal és az egyéb érintettekkel, valamint a társszervekkel,
 • hagyatéki leltár elkészítése és illetékes közjegyző részére történő megküldése, és az azt megelőző eljárás lefolytatása,
 • póthagyatéki eljárás kapcsán ügyintézés,
 • adó-és értékbizonyítvány kiállítása,
 • adatszolgáltatás, megkeresés teljesítése a hagyatéki ügyekkel kapcsolatban.
 • Kapcsolatot tart a köznevelési és közoktatási intézményekkel, előkészíti a testületi szervek, az egyes hatásköri címzettek feladatkörébe tartozó döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,
 • Szervezi a közösségi felsőoktatási képzési központ tevékenységét biztosítja működésének feltételeit,
 • Adatszolgáltatást teljesít a közoktatás és köznevelés vonatkozásában,
 • Kapcsolatot tart a városban működő civil önszerveződő közösségekkel, előkészíti az egyes támogatási rendszerek működtetéséhez szükséges feltételeket, döntéseket, támogatási szerződéseket, ellenőrzi azok felhasználását,
 • Ellátja az önkormányzat által alapított kitüntetések átadásának előkészítő munkáit,
 • Közreműködik a civil szektort, illetve az önszerveződő közösségeket érintő pályázatok előkészítésében, végrehajtásában,
 • Fenntartja a sajtó és kommunikációs kapcsolatokat, csatornákat.
 • A képviselő-testülettel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (testületi ülések előkészítése, meghívók, előterjesztések elkészítése, az ülések jegyzőkönyvének elkészítése, rendeletek kihirdetése, közzététele, egységes szerkezetbe foglalása, határozatok nyilvántartása,
 • A bizottságokhoz kötődő feladatok (meghívók, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek felterjesztése),
 • A bizottsági és a testületi anyagoknak a honlapra történő feltöltése, szükség esetén az anyagok érintettek részére papíralapon történő eljuttatása,
 • A képviselő-testület rendelet tervezeteinek elkészítése, a rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban és az önkormányzat honlapján történő kihirdetése és publikálása, valamint egységes szerkezetbe foglalt rendeleteknek az önkormányzat honlapján történő közzététele,
 • A hatósági szervek megkereséses alapján kifüggesztési, hirdetményezési eljárások lebonyolítása,
 • Az osztály ügykezelési feladatainak az elvégzése,
 • Ellátja az egységes iktatási rendszer használatával számítógépes rendszerben, folyamatosan, évente kezdődő főszámokra, alszámokra, illetve gyűjtőszámra az ügyiratok kezelését, az osztályra érkező iratok átvételét, ügyintézők vonatkozásában, az irattározás, határidőzés, selejtezés feladatait,
 • Biztosítja az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátásához kapcsolódó feladatokat (működési engedély kiadása, módosítása iránti kérelmek, adatszolgáltatás és kapcsolattartás a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő részére, kapcsolattartással az önkormányzat által megbízott egészségügyi, illetve egészségügyben dolgozó személyekkel),
 • Elvégzi az önkormányzat és az intézményeinek alapító okiratainak módosítását, egységes szerkezetbe foglalását, és kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával.
 • Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális feladatok előkészítése,
 • Az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartása, ezzel kapcsolatos javaslatok jegyző elé terjesztése,
 • A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek intézésével kapcsolatos feladatokat ellátása,
 • A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalt szociális ellátások, ezen belül a rendkívüli települési támogatás, települési támogatás lakásfenntartás, települési továbbá a támogatás díjhátralék kiegyenlítése, települési támogatás gyógyszersegély igénybevétele, iránti kérelmek döntésre való előkészítése, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés, megtérítés és kamat összegének méltányosságból való elengedés, csökkentés, részletekben történő visszafizetés előkészítése,
 • A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásának, felülvizsgálatának, megvonásának előkészítése, elektronikus rendszer kezelése,
 • A szociális nyilvántartási rendszer használata, frissítése, aktualizálása,
 • A szociális és a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése,
 • Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása (ügyfelek tájékoztatása, beérkezett pályázatok érvényességi vizsgálata, előterjesztés készítése),
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmek döntésre való előkészítése; a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, nyilvántartása,
 • A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos törvényi feladatok ellátása,
 • Gondnokoltak, intézeti nevelésben lévők vagyoni ügyeiben történő leltár felvétele,
 • A törvényben vagy kormányrendeletben jegyzői hatáskörbe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása,
 • A szociális feladatkörbe tartozó képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 • Igazolás kiadása a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvételre ajánlott lakóingatlan megvásárlásához,
 • Kifizetési jogcímenként a kifizetésre kerülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás igénylésének elkészítése, küldése elektronikusan és papíralapon a MÁK területi igazgatósága felé,
 • Köztemetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
 • Fakivágások, gyümölcstelepítések engedélyezése,
 • Méhtartással kapcsolatos feladatok elvégzése, nyilvántartás vezetése, a bejelentett növényvédelmi munkákról a méhészek tájékoztatása,
 • Vadkárbecslések megszervezése, szakértő kirendelése,
 • Földügyi eljárásban megkeresésére a okiratok hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Tervezi és elkészíti a közfoglalkoztatási pályázat kiírásának megfelelő igénybejelentés személyi és dologi részeit,
 • Koordinálja ellenőrzi a közmunka program végrehajtását,
 • Kapcsolatot tart a konzorciumi partnerekkel.
 • Szervezi a hivatali épület és az önkormányzati egyéb épületek, létesítmények takarításával kapcsolatos feladatokat, és az ehhez kapcsolódó, szüksége beszerzések lebonyolítását.
 • Ellátja az egységes iktatási rendszer használatával számítógépes rendszerben, folyamatosan, évente kezdődő főszámokra, alszámokra, illetve gyűjtőszámra az ügyiratok kezelését, az iratok átadása-átvételét az ügyintézők vonatkozásában, az irattározás, határidőzés, selejtezés feladatait,
 • Birtokvédelmi feladatok az 1 éven belül történt birtokháborítási ügyekben döntéshozatal, a meghozott birtokvédelmi határozat kapcsán szükséges végrehajtási cselekmények elvégzése,
 • Behajtási kérelmek engedélyezése,
 • Talált tárgyak kezelésével kapcsolatos feladatok,
 • Eb összeírás és eb nyilvántartás vezetése,
 • Közreműködés Ebek veszettség elleni beoltásának, pótoltásának megszervezésében.
 • Kóbor ebek befogásának elrendelése,
 • Az állat tartásával vagy az állat bántalmazásával kapcsolatos bejelentés kivizsgálása.

Anyakönyv és halotti anyakönyvi ügyintézések

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:

Sátoraljaújhely városban történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset)

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre – saját, vagy közvetlen hozzátartozó részére – anyakönyvi kivonat kiállítására kerül sor.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylő közölte a következő adatokat:
– annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik születési családi és utónevét,- ha arra vonatkozóan információval rendelkezik – előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét,
– a születési helyét és idejét,
– az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval az – állampolgárságát, valamint
– az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

Személyes kivonat kérés esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya. Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll, valamint a kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges.

Az eljárási illeték összege:

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézés határideje:

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot – amennyiben az érintett anyakönyvi esemény már szerepel az EAK rendszerben – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és a kérelmezőnek átadja vagy elküldi. Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként kell kézbesíteni.

Alapvető eljárási szabályok:

Személyesen és írásban történő kivonatkérés esetén is közölni kell, hogy milyen (születési, házassági, halotti) anyakönyvi kivonatra van szükség és azt milyen célra kívánja a kérelmező felhasználni. Ezen túlmenően meg kell jelölni az anyakönyvi esemény időpontját és közölni kell a kivonatban szereplő személy(ek) személyi adatait (születési hely, idő, anyja neve).
Írásbeli kérelem esetén szükséges továbbá annak a címnek a feltüntetése, melyre a kérelmező az anyakönyvi kivonat postázását kéri.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok: – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

– az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyintéző neve: Hidasy Katalin Éva, Ádám Katalin


Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. fsz. 6-os és 7-es szoba


Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján.

Haláleset anyakönyvezése

A haláleset anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:

Sátoraljaújhely város közigazgatási területén történt haláleset

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:


A halálesetet az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány igazolja. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
A haláleset bejelentésekor – ha az elhunyt magyar állampolgár volt – az anyakönyvvezető részére át kell adni:
– az orvos által kiállított halottvizsgálati-bizonyítvány összes példányát kitöltve (hamvasztás esetén szükséges engedéllyel ellátva),
– a kórház által kiállított halálozási lapot ( szükség esetén az anyakönyvvezető állítja ki),
– Az elhunyt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
-az elhunyt születési anyakönyvi kivonatát
(amennyiben rendelkezésre áll),
-az elhunyt családi állapotát igazoló okiratot (pl: házassági anyakönyvi kivonat, házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős ítélet a házasság felbontásáról, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat),
Minden más esetben kérjék az anyakönyvvezetők tájékoztatását.
Szükséges továbbá a bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.

Külföldi állampolgár halálesete:

-az elhunyt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-az elhunyt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.  (ha az elhunyt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhunyt családi állapota özvegy: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha az elhunyt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat, nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat)

 Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Az eljárási illeték összege:


Az eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok,


A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.

Az intézetben (kórház, szülőotthon, szociális otthon, más egészségügyi intézmény) történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Ha a haláleset intézeten kívül (pl.: lakáson) történt, az eseményt az elhalttal egy lakásban élő, az elhalt hozzátartozója vagy meghatalmazottja (pl. temetkezési vállalkozó) jelenti be, illetőleg aki a halálesetről tudomást szerzett.
A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a haláleset történt.
Az intézeten kívül történt halálesetet a bejelentésre kötelezettnek 8 napon belül kell bejelentenie.
A haláleset anyakönyvezését követően, hivatalból, külön kérelem nélkül, halotti anyakönyvi kivonat kiállítására kerül sor.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:


• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

·  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.)

KIM rendelet

·  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény

·  a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm.

rendelet
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

·  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

·  anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, külföldön történt születés és házasságkötés esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) szerezhető be, illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

Azonnal, amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges minden adat rendelkezésre áll, ellenkező esetben 60 nap.

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:


Ügyintéző neve: Ádám Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. fsz. 6-os szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

A házassági név megváltoztatása ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal                      
Illetékesség:

A házassági név megváltoztatása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Az eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben a házasság már rögzítésre került az EAK-ban, akkor bármelyik anyakönyvvezető.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 

 • kérelmező személyazonosító igazolványa vagy vezetői engedélye vagy útlevele
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • elvált családi állapot esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet
 • özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Alapvető eljárási szabályok:


A házassági név módosítására irányuló kérelmet – melyet a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után is elő lehet terjeszteni – kizárólag személyesen lehet benyújtani.
A házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető bejegyzi az anyakönyvbe az újonnan választott házassági névviselési formát és új, záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmezőnek.

A névváltoztatás vagy házassági névmódosítás után az okmányokat ki kell cseréltetni. Az okmánycseréről az illetékes hatóságok adnak felvilágosítást.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
– 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyintéző neve: Hidasy Katalin Éva, Ádám Katalin
Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér Lajos 5. fsz. 6-os és 7-es szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

A házasságkötés és a házasságkötés anyakönyvezése ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:

Országos, lakcímtől független, de a házasság csak Sátoraljaújhely közigazgatási területén belül köthető meg.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói döntés, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Az eljárási illeték összege:

A házasságkötés anyakönyvezése illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

A házassági szándékot a házasulók együttesen, személyesen jelenthetik be. A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a kötelező 30 napos várakozási idő alól. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 18.§ (2)-(5) bekezdés rendelkezései szerint, a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötéséhez a jegyző engedélye szükséges.

A bejelentkezéskor, vagy a bejelentkezés és a házasságkötés közötti időben a házasulók felkeresik az anyakönyvvezetőt a műsor kiválasztása és a szertartás menetének megbeszélése miatt. A házasságkötési szertartások során a kötelező rész mellett lehetőség van szülőköszöntésre, gyertyás életláng-vételre és pezsgős köszöntésre. Az anyakönyvvezetők a lehetőségekhez képest figyelembe veszik és igyekeznek teljesíteni a házasulók egyedi kívánságait is.


Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyintézők neve: Hidasy Katalin Éva és Ádám Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. fsz. -6-os és 7-es szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Házassági névviselési forma módosítása

A házassági névviselési forma módosítása ügyében eljáró hatóság megnevezése., illetékessége:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a bármely anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet
 • fennálló házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • személyazonosító okmányok

A kérelem személyesen terjeszthető elő, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, majd az anyakönyvi bejegyzést követően, új házassági anyakönyvi kivonatot állít ki.

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Alapvető eljárási szabályok:
A házassági név módosítására irányuló kérelmet – melyet a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után is elő lehet terjeszteni – kizárólag személyesen lehet benyújtani.

Amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló1992. évi LXVI. törvény

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az eljárási illeték összege:

Az eljárás illetékmentes.

Eljárási határidő:

Azonnal, amennyiben a házasságot Sátoraljaújhelyen kötötték, vagy a más településen kötött házasság az elektronikus anyakönyvben már szerepel.

 1. Születési családi és/vagy utónév megváltoztatására irányuló kérelem benyújtása

A Születési családi és/vagy utónév megváltoztatására irányuló kérelem benyújtása ügyében eljáró hatóság illetékessége:

A névváltoztatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén a kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjeszthető.

A nyomtatványt az anyakönyvvezető, illetve a hivatásos konzuli tisztviselő biztosítja.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint)
 • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • személyazonosító okmányok

A kérelem személyesen terjeszthető elő, melyről az anyakönyvvezető adatlapot vesz fel, és továbbítja az elbírálásra hatáskörrel rendelkező Kormányhivatalhoz.

 1. január 1. napjától a névváltoztatási eljárásért egységesen – függetlenül attól, hogy korábban az ügyfélnek már engedélyezésre került névváltoztatás – 10 000 forint összegű igazgatási, szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, befizetésének módja:

Átutalás összege: 10.000 Ft

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: a névváltozással érintett személy házassági és születési neve

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Eljárási határidő:

8 napon belül kell a Kormányhivatalhoz felterjeszteni

Jogorvoslati lehetőség:

Ezekben az ügyekben az anyakönyvvezető döntést nem hoz, csupán jegyzőkönyvbe foglalja a kérelmet, így jogorvoslati lehetőség az eljárásnak ebben a szakaszában nincs.

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyintéző neve: Hidasy Katalin Éva és Ádám Katalin

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. fsz. -6-os és 7-es szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

A hagyatéki eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

A hagyatéki eljárás ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:
(Hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 4.§)

Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó tartózkodási helye, előzőek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, amennyiben előzőek sem teljesülnek, akkor a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző rendelkezik illetékességgel.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • írásbeli végrendelet, tartási-, életjáradéki-, vagy öröklési szerződés
 • ingatlan esetében az érintett ingatlan helyrajzi száma, címe
 • folyószámla, devizaszámla, egyéb számlák esetén utolsó havi számlakivonat, takarékbetétkönyv
 • gépjármű, motorkerékpár, utánfutó, stb. forgalmi engedélye és törzskönyve
 • vagyonjegy, részjegy vagy bármilyen értékpapír, részvény, kötvény, üzletrész iratai, cégkivonat
 • munkáltatóval szembeni követelés – elmaradt munkabér vagy egyéb követelés, kártérítés
 • befektetési jegy, állampapír, praxis jog, szerzői-, szabadalmi jogdíjról szóló okirat
 • folyamatban lévő polgári per iratai
 • különféle hagyatéki hitelezői igazolások (pld. OTP hiteltartozás)
 • temetési számlák
 • egyéb örökségek esetén az ezt igazoló dokumentum

Az eljárási illeték összege:

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

A leltárt 30 napon belül – jogszabály szerinti egyéb esetben 60 napon belül – el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a leltárt legkésőbb a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni.

Alapvető eljárási szabályok:

A hagyatéki eljárás hivatalból akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül (a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában, a bíróság holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján).

 

Az eljárás indulhat kérelemre is (pl. póthagyatéki eljárás) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik. Ezt a jogi érdekét azonban valószínűsíteni kell, illetve a bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és illetékesség megállapításhoz szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat.

 

Leltározni kell a hagyatékot, amennyiben:

Jogszabály által meghatározott vagyontárgy van a hagyatékban:

belföldön fekvő ingatlan,

belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés,

lajstromozott vagyontárgy (pl.: személygépjármű, motorkerékpár, vízi járművek, mezőgazdasági haszongépek, utánfutó, stb.), valamint

ingó vagyon, ha annak egy örökösnek jutó értéke a 300 000 forint forgalmi értéket meghaladja ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,

meghatározott személy kéri a leltározást:

A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére.

Ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, annak a hagyatéki eljárásban érdekeltnek a kérelmére – a hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgy vonatkozásában – aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog, vagy aki az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.

 az örökösként érdekelt helyzete speciális:

öröklési érdeke veszélyeztetve van és

méhmagzat,

kiskorú,

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,

ismeretlen helyen lévő személy,

ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy

kizárólag a Magyar Állam a várható örökös.

egyéb feltételek fennállása esetén:

ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte,

ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

Amennyiben az elhunyt után hagyaték nem maradt, nemleges nyilatkozat kitöltésére kerül sor.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • évi XXXVIII törvény a hagyatéki eljárásról
 • évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye, módja, postacíme:


Az ügyintézés helye, címe:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály

 1. Madák Tímea osztályvezető
  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

  Az ügyintézés módja:
  Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, telefonon, elektronikus úton

  Ügyintézők:

Rátkai Erzsébet (A-L)
e-mail cím: ratkai.erzsebet@satoraljaujhely.hu 

telefonszám: 70/501 9147,

Orosz Zoltán Lászlóné (M-Zs)

e-mail cím: orosz.zoltan.laszlone@satoraljaujhely.hu

telefonszám: 70/777 3751

A köztemetési ügyében eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

A köztemetési ügyében eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Illetékesség:
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.§)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha     

 1. a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • eredeti halotti anyakönyvi kivonat
 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • a temetésre kötelezett személy írásbeli kérelme a köztemetés elrendelésére,
 • méltányossági kérelem esetén a temetésre kötelezett írásbeli beadványa indokolással, és jövedelemigazolással ellátva.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 21 nap.

Alapvető eljárási szabályok:

Köztemetésre abban az esetben kerül sor, ha nincs, vagy nem lelhető fel az elhunyt eltemettetésére köteles személy, vagy fellelhető ilyen személy, de valamilyen ok miatt nem gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről.

Ha eltemettetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről – közköltségen – az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat Képviselő-testülete a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül gondoskodik.

Ügyintézés folyamata:

A köztemetési eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

– hivatalból, amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
– kérelemre, amennyiben az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem, vagy nem tud gondoskodni.

Az elhunyt eltemettetésére köteles személyek köre:

 1. aki a temetést szerződésben vállalta,
 2. akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 3. végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 4. az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Intézkedések a temetést követően:

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

– a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

– az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Jövedelem:

A köztemetés elrendelésének feltételeit a Szoc.tv. 48. §-a tartalmazza.

A polgármester kérelemre a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a Szoc.tv. 48. § (3) bek. b) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik

 • a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy
 1. aa) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy
 2. ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 • b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy
 1. ba) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy
  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 48. §,
 • A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy a temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
 • A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
 • A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI. 24.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye, módja, postacíme:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály

 1. Madák Tímea osztályvezető
  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

  Az ügyintézés módja:
  Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, telefonon, elektronikus úton

  Ügyintézők:

Rátkai Erzsébet (A-L)
e-mail cím: ratkai.erzsebet@satoraljaujhely.hu 

telefonszám: 70/501 9147,

Orosz Zoltán Lászlóné (M-Zs)

e-mail cím: orosz.zoltan.laszlone@satoraljaujhely.hu

telefonszám: 70/777 3751

Letölthető Dokumentumok

Póthagyatéki eljárás

Vadkár bejelentés

Névváltoztatási
kérelem nagykorú kérelme

Névváltoztatási
kérelem kiskorú kérelme

Kérelem többnyelvű
formanyomtatvány kiállítása iránt

Kérelem anyakönyvi
hatósági bizonyítvány kiállítása

Fellebbezési jogról lemondása

Fakivágási engedélykérelem

Méhészetek

Bejelentés:

Megszüntetés:

Birtokvédelemi
kérelem

Behajtási engedély kérelem

Adatlap külföldön történt
házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap külföldön történt
haláleset hazai anyakönyvezéséhez

Környezettanulmány Busa Hungarica

Kérelem Települési Támogatás
megállapításához gyógyszersegélyre(Rendszeres)

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

Kérelem települési támogatás megállapításához lakásfenntartásra(rendszeres)

Kérelem települési támogatás
megállapításához díjhátralék kiegyenlítésére(rendszeres)

Formanyomtatvány rendszere
gyermekvédelmi kedvezmény

Települési támogatás díjhátralék kezelésre

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Lakáshoz jutás helyi támogatása fiatal
házasok, vagy gyermekét egyedül nevelők részére

Rendkívüli települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Települési támogatás gyógyszerkiadásra

Települési támogatás lakásfenntartásra

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Slot Deposit Pulsa

Rolet Online

Slot Gacor Maxwin

SBOBET88

Roulette Online

SBOBET88

slot gacor gampang menang

Slot Gacor Resmi

Slot Deposit Pulsa

Baccarat Online

RTP Live

RTP Live

Slot Bonus New Member

RTP

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

Rolet Online

Slot Deposit Pulsa

Slot Deposit Pulsa

SBOBET88

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Slot Gacor

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

daftar joker123

sbobet88

daftar joker123

judi bola online

daftar joker123

judi bola

daftar slot online terpercaya

SBOBET

daftar joker123

login nova88

login ibcbet

daftar joker123

RTP Live

RTP Live

Slot Online Bonus New Member

RTP Live

Slot Gacor Maxwin

Live Casino

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Baccarat Online

Slot Online Bonus New Member

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

slot gacor gampang menang

slot gacor maxwin

RTP Slot Gacor

Slot Deposit Pulsa

demo slot

situs slot gacor

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Daftar Casino Online

Slot Online Resmi

IDN Poker

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

IDN Poker

Slot Gacor Gampang Menang

Live Casino

Slot Online Resmi

SBOBET88

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

SBOBET88

SBOBET88

Slot Online Resmi

Live Casino

Poker

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

bocoran slot gacor hari ini

slot gacor gampang menang

slot

slot gacor

slot online

slot resmi

slot terbaru

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

link slot gacor

slot gacor 2023

game slot gacor

daftar slot gacor

slot paling gacor

slot gacor hari ini

Slot Online Bonus New Member

Poker

Poker

Poker

Slot Online Resmi

Live Casino

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

IDN Poker

IDN Poker

Poker

RTP Live

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor gampang menang

situs slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor gampang menang

Poker

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Live

Poker

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

Poker

Slot Online Resmi

SBOBET88

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker

Live Casino

Poker

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Resmi

slot gacor

slot gacor maxwin

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Maxwin

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Poker

RTP Live

Live Casino

slot gacor maxwin

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

SBOBET88

Poker

RTP Live

Slot Gacor Terpercaya

Slot Kamboja

slot gacor maxwin

slot gacor

slot gacor terpercaya

Situs slot gacor

Situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Casino

Slot Gacor Hari Ini

Live Casino

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Resmi

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Hari Ini

Slot Deposit Via Dana

Slot Deposit Pulsa

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET Resmi

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Terpercaya

Slot Gacor Malam ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor 2023

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Judi Bola Online

Slot Bonus New Member

Slot Online Resmi

Slot Deposit Pulsa

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker Online

RTP Live

RTP Live

Slot Online Resmi

Slot Online Bonus New Member

Bocoran Slot Gacor

Bocoran Slot Gacor

slot gacor maxwin

slot gacor

Megszakítás