Sátoraljaújhely

Pénzügyi és Adóhatósági osztály

Pénzügyi és Adóhatósági Osztály

 

Tisztelt Adózóink!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018-ban csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltoznak az adózók ügyindítása, egyenleg lekérdezése és későbbiekben az adófizetése is.

Az ASP korszerű informatikai megoldásokat ad az önkormányzatok kezébe, lehetővé téve, hogy a helyhatóságok e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi lakosság és a vállalkozások számára. Szolgáltatásai közé tartozik a helyi adórendszer is. Az ASP egyszerre biztosít előnyöket az önkormányzatoknak, a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, valamint a fenntartó államnak. Míg az állampolgárok és vállalkozások korszerű és egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, addig a helyhatóságok a feladataik ellátását és belső működésüket támogató, a legkorszerűbb felhő-technológián alapuló rendszerhez jutnak.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által választott szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Azon ügyfelek, akik nem kívánnak elektronikus ügyet indítani, ők is elkészíthetik ezen a felületen az adóbevallásaikat, adatbejelentéseiket, bejelentéseiket, kérelmeiket és kinyomtathatják, amelyet személyesen vagy postán eljuttatják az önkormányzati adóhatósághoz. (Beküldés nélküli ügyindítás)

Az osztály feladatkörei:​​

 • Kimunkálja a központi költségvetésben rögzített, az önkormányzat költségvetését érintő jogszabályok számszerűsített hatását a törvényben meghatározottak szerint,
 • A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait képező mutatószámokat az intézményektől beérkezett statisztikai adatlapok alapján felülvizsgálja, összesíti és a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) a megadott határidőre továbbítja. Összeállítja a mutatószámok év végi elszámolását,
 • Az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében történő részvétel, egyeztetések a polgármesteri hivatal osztályaival, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel, valamint az intézményekkel tervegyeztető tárgyalásokat folytat,
 • Az éves költségvetési törvény kihirdetését követően, a jogszabályban előírt határidőn belül, elkészíti az önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét,
 • Év közben javaslatot készít a költségvetési rendelet módosítására,
 • Elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és minden költségvetési szerv részére jóváhagyott előirányzatok alapján az éves költségvetés feladását, és gondoskodnak annak MÁK részére történő megküldéséről,
 • Ellátja a kormányrendeletben előírt havi időközi költségvetési jelentések és negyedéves időközi mérlegjelentések adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését (intézmény adatainak bekérése, egyeztetése, összesítése), továbbá azoknak a MÁK-hoz továbbítását,
 • Az éves beszámoló összeállítása előtt az intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal az előirányzatokat egyezteti. A költségvetési szervek éves gazdálkodásáról készült beszámolót számszaki összefüggéseiben ellenőrzi,
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés tervezés, gazdálkodás, beszámolás, könyvvezetés, adatszolgáltatói köztelezettség tárgykörében hatályos jogszabályok végrehajtását és időben jelzéssel él az érintettek felé,
 • Az adósságot keletkeztető ügyletekhez szükséges engedélyezési eljárás lebonyolítása.
 • Ellátja az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és minden hozzárendelt költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatait,
 • Az osztályvezető irányításával ellátja a hatályos utasítások alapján az érvényesítési jogköröket érintő feladatokat. Gondoskodik a bizonylatok alaki és tartalmi követelményeknek történő megfeleléséről,
 • Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, vezeti a kötelezettségvállalások nyilvántartását, jelzi az osztályvezetőnek a várható túllépést és az indokolatlan elmaradást.
 • Kezeli a bankszámlákat a hatályos utasításokban meghatározott kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési rend betartásával,
 • Ellátja az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és minden hozzárendelt költségvetési szerv teljes körű főkönyvi könyvelését, a befektetett eszközökről befektetési formánként külön analitikus nyilvántartást vezet. Feladata a vagyonállapot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban bemutatni,
 • Elvégzi a készpénzforgalommal kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a készpénzes kifizetésekről a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint,
 • Gondoskodik a bevételek beszedéséről, a számlák kiállításáról, a bejövő számlák kiegyenlítéséről,
 • Gondoskodik a feladat- és hatáskörét érintő támogatások, a központi költségvetés terhére kiírt pályázatok, valamint a meghirdetett egyéb pályázatok támogatásának leigényléséről, az elnyert pályázatok elszámolásáról,
 • Az elnyert Európai Uniós forrásokból származó pénzeszközök felhasználásánál az egyes programok sajátosságainak megfelelően bonyolítja a támogatások fogadását és a kifizetéseket, megteremti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, a projekt-előrehaladási jelentésekhez és a zárójelentésekhez adatot szolgáltat.
 • Közreműködik a helyi adók bevezetésének előkészítésében, mértékének meghatározásában, mentességi és kedvezményi szabályok kidolgozásában,
 • Ellenőrzi a helyi adók feldolgozásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok határidőben történő elvégzését, a határozatok meghozatalát,
 • Ellenőrzi az ellenőrzési ütemterv betartását, az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek 3 munkanapon belül történő elkészítését,
 • Ellenőrzi az évközi és éves adózárási munkálatokat, a tervezett adóbevételek időarányos teljesítését,
 • Folyamatosan ellenőrzi az adóhátralék behajtására tett intézkedéseket, a befolyt adóbevételeket,
 • Ellenőrzi az ingatlanok értékelésével összefüggő helyszíni eljárások lefolytatását,
 • Ellenőrzi az adók módjára történő beszedést,
 • Az iparűzési, telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, gépjármű adó, talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok – bevallások, adásvételi szerződés feldolgozása, államigazgatási határozat meghozatala – ellátása, az adónemekkel kapcsolatos számítástechnikai rendszer használatával történő könyvelés és adatfeldolgozás,
 • A helyi adó fizetési kötelezettek részére a fizetési meghagyás időben történő kibocsátása,
 • Felelős a helyi adóbefizetések teljesítésének figyelemmel kíséréséért, továbbá a mutatkozó hátralékok felszámolására a szükséges intézkedések megtételéért,
 • A jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a helyi adót fizetők körében helyszíni ellenőrzések elvégzése, az ellenőrzési tapasztalatok alapján az írásbeli összefoglaló jelentés elkészítése,
 • Az idegen helyről kimutatott tartozások nyilvántartásának vezetése, gondoskodás azok beszedéséről és utalásáról a kimutatott szerv felé.
 • Ellátja az egységes iktatási rendszer használatával számítógépes rendszerben, folyamatosan, évente kezdődő főszámokra, alszámokra, illetve gyűjtőszámra az ügyiratok kezelését, az iratok átadása-átvételét az ügyintézők vonatkozásában, az irattározás, határidőzés, selejtezés feladatait,
 • Kialakítja az önkormányzati és intézményi számviteli rendet és gondoskodik az abban foglaltak szakszerű végrehajtásáról. Előkészíti és folyamatosan karbantartja a gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatokat,
 • Ellátja a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, intézkedik a változások bejegyeztetéséről a MÁK-nál,
 • Beruházások, tárgyi eszközök pénzügyi bizonylatainak kiállítása, üzembe helyezési okmányok kiállítása, aktiválások elvégzése,
 • NAV, KSH felé bevallások, adatszolgáltatások teljesítése,
 • Az üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározásával kapcsolatosan elvégzi az üzemeltetőtől kapott leltárkimutatások egyeztetését a saját főkönyvi könyvelési adatokkal és az analitikus nyilvántartásokkal. Abban az évben amikor nem kötelező a leltározás, a mérlegtételek alátámasztásául szolgáló leltárkimutatást az analitikus nyilvántartás alapján készíti el,
 • Vezeti az önkormányzat által tartósan adott kölcsönök analitikus nyilvántartását,
 • A részletre történő vásárlásoknál a kölcsön – törlesztésekből havonta befolyó törlesztő részletek feldolgozása, befizetések ellenőrzése,
 • A bérleti szerződések, bérleti díjak analitikus nyilvántartásának vezetése, a befizetések ellenőrzése,
 • A kamatmentes kölcsön – törlesztések számítógépes rögzítése, hátralékos listák (negyedévenkénti) készítése, a behajtás érdekében intézkedések megtétele,
 • Az engedélyezett munkáltatói támogatással összefüggő pénzügy-technikai feladatok ellátása, analitikus könyvelése,
 • Nyilvántartja és aktualizálja az üzletrészeket, értékpapírokat,
 • Az elmaradt bérleti díjak és egyéb díjak behajtása érdekében szükséges intézkedések (fizetési meghagyás) előkészítése.

Letölthető Dokumentumok

Magánszemély kommunális adó

Telekadó nyomtatvány

Automatikus részletfizetési kérelem
Természetes személy adózó részére

Egyénivállalkozó fizetési könnyítésére és
vagy mérséklésre/ törlésre irányulókérelmének
elbírálásához

Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet)és fizetési könnyítésére
vagy mérséklésre/ törlésre irányulókérelmének
elbírálásához

Túlfizetési kérelem

Bejelentkezés, változás-bejelentés
iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban

Adóbevallás

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Slot Deposit Pulsa

Rolet Online

Slot Gacor Maxwin

SBOBET88

Roulette Online

SBOBET88

slot gacor gampang menang

Slot Gacor Resmi

Slot Deposit Pulsa

Baccarat Online

RTP Live

RTP Live

Slot Bonus New Member

RTP

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

Rolet Online

Slot Deposit Pulsa

Slot Deposit Pulsa

SBOBET88

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Slot Gacor

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

daftar joker123

sbobet88

daftar joker123

judi bola online

daftar joker123

judi bola

daftar slot online terpercaya

SBOBET

daftar joker123

login nova88

login ibcbet

daftar joker123

RTP Live

RTP Live

Slot Online Bonus New Member

RTP Live

Slot Gacor Maxwin

Live Casino

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Baccarat Online

Slot Online Bonus New Member

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

slot gacor gampang menang

slot gacor maxwin

RTP Slot Gacor

Slot Deposit Pulsa

demo slot

situs slot gacor

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Daftar Casino Online

Slot Online Resmi

IDN Poker

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

IDN Poker

Slot Gacor Gampang Menang

Live Casino

Slot Online Resmi

SBOBET88

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

SBOBET88

SBOBET88

Slot Online Resmi

Live Casino

Poker

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

bocoran slot gacor hari ini

slot gacor gampang menang

slot

slot gacor

slot online

slot resmi

slot terbaru

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

link slot gacor

slot gacor 2023

game slot gacor

daftar slot gacor

slot paling gacor

slot gacor hari ini

Slot Online Bonus New Member

Poker

Poker

Poker

Slot Online Resmi

Live Casino

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

IDN Poker

IDN Poker

Poker

RTP Live

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor gampang menang

situs slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor gampang menang

Poker

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Live

Poker

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

Poker

Slot Online Resmi

SBOBET88

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker

Live Casino

Poker

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Resmi

slot gacor

slot gacor maxwin

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Maxwin

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Poker

RTP Live

Live Casino

slot gacor maxwin

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

SBOBET88

Poker

RTP Live

Slot Gacor Terpercaya

Slot Kamboja

slot gacor maxwin

slot gacor

slot gacor terpercaya

Situs slot gacor

Situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Casino

Slot Gacor Hari Ini

Live Casino

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Resmi

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Hari Ini

Slot Deposit Via Dana

Slot Deposit Pulsa

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET Resmi

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Terpercaya

Slot Gacor Malam ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor 2023

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Judi Bola Online

Slot Bonus New Member

Slot Online Resmi

Slot Deposit Pulsa

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker Online

RTP Live

RTP Live

Slot Online Resmi

Slot Online Bonus New Member

Bocoran Slot Gacor

Bocoran Slot Gacor

slot gacor maxwin

slot gacor

Megszakítás