Sátoraljaújhely

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tisztelt Látogató!

Sátoraljaújhely Város honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
(SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről)

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

Dr.Terdik Sándor
jegyző

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

  Adat Frissítve  Archív  tartalom elérhető 
     
1.2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege:

– Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 2022.01.07. 

2021.07.30.

– A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetési leírása2014.01.30. 
     
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nem országos illetékességű szerv, így angol nyelvű tájékoztató kiadására nem kötelezett. 2014.01.30.  –
     
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nem helyi önkormányzat. 2014.01.30. 
     
4.1.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  – 
4.2.Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:   – 
4.3.A közfeladatot ellátó szerv illetékességi területe:A Sátoralajújhelyi Polgármeseteri Hivatal illetékességi területe Sátoralajújhely Város közigazgatási területe. 2014.01.30.– 
4.4.Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:  
4.5.Alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje:   – 
4.6.Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):  – 
4.7Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  – 
4.8.Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:kattintson erre a linkre 2014.01.31.– 
4.9.Igénybe vehető elektronikus programok elérése:  – 
4.10.Időpontfoglalás: A Sátoraljaújhelyi Polgármeseteri Hivatalban az időpontfoglalás eseti jelleggel, az ügyintézővel történő előzetes egyezetés alapján ügyfélfogadási időben lehetséges. 2014.01.30.– 
4.11.Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  – 
4.12.Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:  – 
     
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal közszolgáltatást nem végez. 2014.01.30. 
     
6.1A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív):  II. 6. 1. melléklet 2015.04.16.  
6.2Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai:   
6.3A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:   
     
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nyilvános kiadványt nem ad ki. 2014.01.30. 
     
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nem testületi szervként működik, ezért nincsenek erre vonatkozó ülések, szavazási adatok, jegyzőkönyvek, döntések. 2014.01.30. 
     
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik jogalkotói hatáskörrel, továbbá nem testületi szervként működik. 2014.01.30. 
     
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:  2014.01.30. 
     
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:A Sátoralajújhelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot nem írt ki. 2014.01.30. 
     
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:II.12. melleklet 2014.02.04.  
     
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:II.13. melléklet  2014.01.30. –
     
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:   
     
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:   
     
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:Sátoralajújhelyi Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok hasznosítására szerződést nem kötött. 2014.01.30. 
     
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket nem határozott meg. 2016.09.12.  
     
18.1.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

Üzleti célú szálláshely szolgáltatók nyilvántartása

Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása

Ipari tevékenységet folytatók nyilvántartása

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

Vásárok, piacok nyilvántartása

 2022.08.08. 

– 
18.2.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal egyedi közzétételi listát nem alkalmaz. 2014.01.30. –
     
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma: A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal tekintetében – jogszabályi előírás hiányában – a közadatok újrahasznosítása nem releváns. 2015.03.22. 
     
20.A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal tekintetében – jogszabályi előírás hiányában – a közadatok újrahasznosításra vonatkozó általános szerződési feltétel nincs.

 2015.03.22. –
     
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenA Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közadatok újrahasznosítása hiányában, fizetendő díjat nem alkalmaz.2015.03.22.  –
     
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közadatok újrahasznosítása hiányában jogorvoslati tájékoztatást nem alkalmaz. 2015.03.22. –
     
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szerint szerződést nem kötött. 2015.03.22. 
     
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeA Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodást nem kötött. 2016.09.11. 
     
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreA Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal tekintetében nem releváns 2016.09.11. 

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Slot Deposit Pulsa

Rolet Online

Slot Gacor Maxwin

SBOBET88

Roulette Online

SBOBET88

slot gacor gampang menang

Slot Gacor Resmi

Slot Deposit Pulsa

Baccarat Online

RTP Live

RTP Live

Slot Bonus New Member

RTP

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

Rolet Online

Slot Deposit Pulsa

Slot Deposit Pulsa

SBOBET88

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Slot Gacor

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

daftar joker123

sbobet88

daftar joker123

judi bola online

daftar joker123

judi bola

daftar slot online terpercaya

SBOBET

daftar joker123

login nova88

login ibcbet

daftar joker123

RTP Live

RTP Live

Slot Online Bonus New Member

RTP Live

Slot Gacor Maxwin

Live Casino

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Baccarat Online

Slot Online Bonus New Member

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

slot gacor gampang menang

slot gacor maxwin

RTP Slot Gacor

Slot Deposit Pulsa

demo slot

situs slot gacor

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Daftar Casino Online

Slot Online Resmi

IDN Poker

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

IDN Poker

Slot Gacor Gampang Menang

Live Casino

Slot Online Resmi

SBOBET88

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

SBOBET88

SBOBET88

Slot Online Resmi

Live Casino

Poker

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

bocoran slot gacor hari ini

slot gacor gampang menang

slot

slot gacor

slot online

slot resmi

slot terbaru

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

link slot gacor

slot gacor 2023

game slot gacor

daftar slot gacor

slot paling gacor

slot gacor hari ini

Slot Online Bonus New Member

Poker

Poker

Poker

Slot Online Resmi

Live Casino

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

IDN Poker

IDN Poker

Poker

RTP Live

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor gampang menang

situs slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor gampang menang

Poker

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Live

Poker

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

Poker

Slot Online Resmi

SBOBET88

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker

Live Casino

Poker

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Resmi

slot gacor

slot gacor maxwin

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Maxwin

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Poker

RTP Live

Live Casino

slot gacor maxwin

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

SBOBET88

Poker

RTP Live

Slot Gacor Terpercaya

Slot Kamboja

slot gacor maxwin

slot gacor

slot gacor terpercaya

Situs slot gacor

Situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Casino

Slot Gacor Hari Ini

Live Casino

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Resmi

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Hari Ini

Slot Deposit Via Dana

Slot Deposit Pulsa

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET Resmi

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Terpercaya

Slot Gacor Malam ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor 2023

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Judi Bola Online

Slot Bonus New Member

Slot Online Resmi

Slot Deposit Pulsa

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker Online

RTP Live

RTP Live

Slot Online Resmi

Slot Online Bonus New Member

Bocoran Slot Gacor

Bocoran Slot Gacor

slot gacor maxwin

slot gacor

Megszakítás