Sátoraljaújhely

Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály

Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály

Az osztály feladatkörei:​​

 • Építési szakfeladat tervezése, döntésre előkészítése, végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Sátoraljaújhely Város Településrendezési terveinek (településszerkezeti terv, szabályozási terv, építési szabályzat) folyamatos karbantartása, indokolt esetben, illetve szükség szerint annak felülvizsgálata, módosítások kezdeményezése, engedélyezési eljárásokban való érvényesítése, végrehajtásban való egyéb közreműködés,
 • Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás előkészítése, végrehajtása,
 • Település Arculati Kézikönyvben foglaltak betartása, ellenőrzése,
 • Főépítésszel való kapcsolattartás, egyeztetés,
 • Vis maior esetén felmérés készítése, értékbecslés, kár meghatározás. vis maior pályázatok előkészítése, helyszínelése,
 • Kutak engedélyezése,
 • A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek (tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, autóbusz) forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolás kiadásával kapcsolatos feladatokat,
 • Valamennyi önkormányzati ingatlant, építményt épületet érintő felújítások beruházások esetén műszaki ellenőrzés,
 • Előkészíti az ingatlanvagyonhoz közvetlenül kapcsolódó közfoglalkoztatás tartalmát, megtervezi az egyes felújítási, karbantartási tevékenységeket,
 • Szakhatósági állásfoglalások készítése,
 • Szabályozási Terv kivonatok készítése.
 • Környezetvédelmi program elkészítésében és az abban megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtásában való közreműködés,
 • Környezetvédelmi szakfeladat tervezése, döntésre való előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Önkormányzati, jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek hatósági feladatainak ellátása,
 • Vízrendezés, belvízmentesítéssel kapcsolatos ügyek intézése,
 • Élővízfolyások fenntartásának ellenőrzése, irányítása,
 • Illegális szennyvíz-kibocsátások feltárása, intézkedés a szabálytalan állapot megszüntetésére.
 • Közvilágítás üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Folyamatosan ellenőrzi a vonalas létesítmények (villamos távvezetékek, távhővezetékek, kötélpályás vasutak, csatornák, árvízi töltések) műszaki állapotát, és javaslatot készít a felújítási, karbantartási és beruházási-fejlesztési munkákra,
 • Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartásban SPIE Hungária Kft. közvilágítási hálózat problémáinak kezelése, közterület bontási munkák, Vízművek (víz és csatorna) burkolat süllyedések kezelése, útépítésekhez kapcsolódó hibák kivizsgálása, fedlap süllyedések kezelése,
 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval (BMH Nonprofit Kft., NHKV Zrt.) folytatott kapcsolattartás, 70 éven felüliek kedvezményéhez negyedévenként adatszolgáltatás biztosítása,
 • Gazdasági társaságok szemétszállítási díj alóli kivonására beérkezett kérelmek elbírálása, válaszlevél vagy igazolás elkészítése,
 • Magánszemélyek szemétszállítási díjkategóriával kapcsolatos panaszok kivizsgálása, tájékoztatása (ide bejelentett hozzátartozó esetén),
 • Lakossági panaszok, bejelentések soron kívüli, hatékony kezelése, a kommunális feladatokkal kapcsolatos problémák hatékony megoldása, a megoldás szervezése,
 • Együttműködés a közmű üzemeltetőkkel (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Áramszolgáltatás, SPIE Hungária Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Gázszolgáltatás, Zempléni Vízmű Kft., Magyar Telekom Nyrt., EQUANS Magyarország Kft.; Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, PR-Telecom Zrt.),
 • Együttműködés a közlekedést érintő ügyekben a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a Rendőrséggel, a Közútkezelő Közhasznú Társasággal, a Tömegközlekedési eszközök menetrendjének egyeztetése (VOLÁN, MÁV), során önkormányzati érdekérvényesítése,
 • Városi és intézményi rágcsálóirtási, továbbá légi biológiai, földi kémiai és biológiai szúnyog-gyérítési munkák megrendelése, az elvégzett munkák ellenőrzése,
 • A város forgalmi rendjének tervezésében való közreműködés, önkormányzati döntésre való előkészítése, a város közlekedési forgalmának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változtatási igények jelzése,
 • Utak, hidak, járdák, nyilvántartásának folyamatos vezetése a hídvizsgálatok rendelet szerinti elvégeztetése, az utak állapotának ellenőrzése,
 • Útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák ellenőrzése, fenntartása, a rendőrkapitánysággal, a közlekedési hatósággal és az egyéb érdekelt szervek bevonásával, évente legalább egy alkalommal forgalomtechnikai bejárást tartása,
 • Útkarbantartások, útfelújítások megrendelése, bontásának engedélyezése, helyreállításának ellenőrzése a felújítások, irányítása, műszaki ellenőrzése útellenőri szolgálat működtetése,
 • Út-híd szakfeladat tervezése, döntésre előkészítése, végrehajtásban való közreműködés,
 • Utcanév táblák és házszám táblák kihelyezése,
 • Új utca létesítésével, elnevezésével kapcsolatos feladatok,
 • Önkormányzati intézmények energia-felhasználási jelentéseinek összegyűjtése, továbbítása,
 • Vízrendezés, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Élővízfolyások fenntartásának ellenőrzése, az elvégzendő feladatok irányítása,
 • Illegális szennyvíz kibocsátások feltárásának koordinálása, intézkedés a szabálytalan állapot megszüntetésére,
 • Belterületen gyommentesítésre való kötelezés, rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos eljárások ellátása.
 • w) Közterület-foglalás, behajtási kérelmek engedélyezése.
 • Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 • Bejelentés- és engedélyköteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 • Üzlet nyitvatartási rendről szóló bejelentés nyilvántartásba vétele és engedélyezése, bejelentés zenés táncos rendezvény engedély kiadása, rendezvénytartás megszüntetése,
 • Kereskedelmi egységek működésének ellenőrzése,
 • Vásárlók könyvének hitelesítése, bejegyzések kivizsgálása,
 • Kereskedelmi szálláshely szolgáltatási tevékenységek engedélyezése. NTAK rendszernek megküldött éves ellenőrzési terv szerinti szálláshely működés kivizsgálása,
 • Kereskedelmi egységek, üzletek működésével kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, a jogszabály szerint előírt intézkedések megtétele,
 • A KSH felé előírt jelentések elkészítése,
 • Vásár/piac létesítésének engedélyezése, telepengedélyezési eljárások lefolytatása,
 • Zenés táncos rendezvény engedélyeztetési eljárásának lefolytatása.
 • Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
 • Ellenőrzi, és szükség esetén szankcionálja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály betartását,
 • Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • Közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • Ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatát és birtoklását,
 • Eljár Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok megsértése esetén,
 • Elvégzi a közterület-megfigyelő kamerarendszer 24 órás folyamatos megfigyelését a polgárőrség bevonásával,
 • Elvégzi a kamerarendszer által készített felvételek kezelését, a felvételek jogszabályban meghatározott ideig való rögzítését, tárolását, ezt követően törlését,
 • Jogsértés észlelése esetén saját hatáskörben szükséges intézkedést kezdeményez,
 • Szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén azonnal értesíti az intézkedésre jogosult szervet, hatóságot,
 • Gondoskodik a rendszeresített okmányok, nyilvántartások pontos vezetéséről, az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 • Soron kívül biztosítja a rendőrség számára a képfelvételekhez való hozzáférést,
 • Gondoskodik a technikai eszközök, felszerelések rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról.
 • Közfoglalkoztatási pályázat előkészítése, elszámolása (KTK rendszer),
 • Tervezi és elkészíti a közfoglalkoztatási pályázat kiírásának megfelelő igénybejelentés személyi és dologi részeit,
 • Koordinálja, ellenőrzi a közmunka program végrehajtását, anyagbeszerzéseket
 • Ellátja az egységes iktatási rendszer használatával számítógépes rendszerben, folyamatosan, évente kezdődő főszámokra, alszámokra, illetve gyűjtőszámra az ügyiratok kezelését, az iratok átadása-átvételét az ügyintézők vonatkozásában, az irattározás, határidőzés, selejtezés feladatait,
 • A feladatkörbe tartozó önkormányzati határozatok végrehajtása,
 • Az osztály adminisztrációs és ügyviteli feladatainak ellátása,
 • TAKARNET rendszer kezelése, nyilvántartás vezetése,
 • Települési Értéktár Bizottság titkári feladatok végzése: bizottság üléseinek összehívása, meghívók és anyag kiküldése, ülésen emlékeztető vezetése, döntéseknek megfelelően a Helyi Értéktár értékeinek felvezetése, nyilvántartása, Megyei Értéktár Bizottság felé javaslatok tovább küldése, adatszolgáltatás, pályázati lehetőségek figyelése, és helyi értékek felvételére javaslatok készítése,
 • A feladatkörére vonatkozó KSH jelentések elkészítése és megküldése,
 • Közterület foglalási engedélyek elbírálása, ellenőrzése,
 • Adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolás kiadásával kapcsolatos feladatok,
 • Szervezi az hivatali épület és az önkormányzati egyéb épületek, létesítmények napi egyszerű karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Letölthető Dokumentumok

Kereskedelmi tevékenység

Bejelentés:

Megszüntetés:

Ipari tevékenység és telepengedély

Bejelentés:

Megszüntetés:

Nyitvatartási idő változás

Bejelentés:

Vásárok, piacok létesítése

Bejelentés:

Zenés, táncos rendezvény

Bejelentés:

Megszüntetés:

Üzleti célú szálláshely szolgáltatás

Bejelentés:

Megszüntetés:

Városüzemeltetés dokumentumok

3,5 tonna feletti tehergépjármű tárolási engedély

Kérelem:

Behajtási engedély - Fasor utca

Kérelem:

Hulladékszállítási díj szüneteltetésének igénylése

Kérelem:

70 éven felüli kedvezmény hulladékszállítás

Kérelem:

Kutak fennmaradási engedélye

Kérelem:

Közútkezelői hozzájárulás

Kérelem:

Tulajdonosi hozzájárulás

Kérelem:

Közterületfelügyelet dokumentumok

Fakivágási engedély

Kérelem:

Közterület-foglalási engedély

Kérelem:

Településképvédelem dokumentumok

Területlehatárolás

Tájékoztató:

Helyi értékvédelem

Tájékoztató:

Helyi védelem épületei

Tájékoztató:

Bejelentéshez kötött tevékenységek

Tájékoztató:

Építészeti értékek felújítása

Kérelem:

Rendeltetés változás

Kérelem:

Településképi bejelentés

Kérelem:

Agen Roulette Online

Slot Bonus New Member

slot bonus

maxbet

RTP Slot Gacor

judi slot online bonus new member

Slot Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

slot terbaru

Slot RTP Tertinggi

RTP Slot Gacor

slot online

Slot Gacor Maxwin

Slot RTP Tertinggi

agen sbobet

slot deposit pulsa 10rb

Slot Deposit Pulsa

Rolet Online

Slot Gacor Maxwin

SBOBET88

Roulette Online

SBOBET88

slot gacor gampang menang

Slot Gacor Resmi

Slot Deposit Pulsa

Baccarat Online

RTP Live

RTP Live

Slot Bonus New Member

RTP

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

Rolet Online

Slot Deposit Pulsa

Slot Deposit Pulsa

SBOBET88

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Slot Gacor

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

daftar joker123

sbobet88

daftar joker123

judi bola online

daftar joker123

judi bola

daftar slot online terpercaya

SBOBET

daftar joker123

login nova88

login ibcbet

daftar joker123

RTP Live

RTP Live

Slot Online Bonus New Member

RTP Live

Slot Gacor Maxwin

Live Casino

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Baccarat Online

Slot Online Bonus New Member

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

slot gacor gampang menang

slot gacor maxwin

RTP Slot Gacor

Slot Deposit Pulsa

demo slot

situs slot gacor

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Daftar Casino Online

Slot Online Resmi

IDN Poker

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

IDN Poker

Slot Gacor Gampang Menang

Live Casino

Slot Online Resmi

SBOBET88

Slot Gacor Resmi

situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

SBOBET88

SBOBET88

Slot Online Resmi

Live Casino

Poker

Slot Gacor Resmi

slot gacor hari ini

bocoran slot gacor hari ini

slot gacor gampang menang

slot

slot gacor

slot online

slot resmi

slot terbaru

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

link slot gacor

slot gacor 2023

game slot gacor

daftar slot gacor

slot paling gacor

slot gacor hari ini

Slot Online Bonus New Member

Poker

Poker

Poker

Slot Online Resmi

Live Casino

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Resmi

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

IDN Poker

IDN Poker

Poker

RTP Live

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor gampang menang

situs slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor gampang menang

Poker

Slot Gacor Gampang Menang

RTP Live

Poker

SBOBET88

Slot Online Resmi

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Maxwin

Poker

Slot Online Resmi

SBOBET88

situs slot gacor

slot gacor hari ini

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker

Live Casino

Poker

Slot Online Bonus New Member

Slot Online Resmi

slot gacor

slot gacor maxwin

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Live Casino

Slot Gacor Maxwin

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor hari ini

slot gacor hari ini

Slot Gacor Gampang Menang

Poker

RTP Live

Live Casino

slot gacor maxwin

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

SBOBET88

Poker

RTP Live

Slot Gacor Terpercaya

Slot Kamboja

slot gacor maxwin

slot gacor

slot gacor terpercaya

Situs slot gacor

Situs slot gacor

Slot Online Bonus New Member

Casino

Slot Gacor Hari Ini

Live Casino

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Resmi

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Hari Ini

Slot Deposit Via Dana

Slot Deposit Pulsa

Slot Gacor Gampang Menang

SBOBET Resmi

Slot Online Resmi

SBOBET88

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Terpercaya

Slot Gacor Malam ini

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Online Bonus New Member

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Deposit Pulsa

Slot Online Bonus New Member

slot gacor 2023

slot gacor

Slot Gacor Hari Ini

Slot Gacor Resmi

Slot Online Bonus New Member

Judi Bola Online

Slot Bonus New Member

Slot Online Resmi

Slot Deposit Pulsa

slot gacor maxwin

slot gacor

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Maxwin

Slot Online Bonus New Member

Poker Online

RTP Live

RTP Live

Slot Online Resmi

Slot Online Bonus New Member

Bocoran Slot Gacor

Bocoran Slot Gacor

slot gacor maxwin

slot gacor

Megszakítás