Sátoraljaújhely

Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály

Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály

Az osztály feladatkörei:​​

 • Építési szakfeladat tervezése, döntésre előkészítése, végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Sátoraljaújhely Város Településrendezési terveinek (településszerkezeti terv, szabályozási terv, építési szabályzat) folyamatos karbantartása, indokolt esetben, illetve szükség szerint annak felülvizsgálata, módosítások kezdeményezése, engedélyezési eljárásokban való érvényesítése, végrehajtásban való egyéb közreműködés,
 • Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás előkészítése, végrehajtása,
 • Település Arculati Kézikönyvben foglaltak betartása, ellenőrzése,
 • Főépítésszel való kapcsolattartás, egyeztetés,
 • Vis maior esetén felmérés készítése, értékbecslés, kár meghatározás. vis maior pályázatok előkészítése, helyszínelése,
 • Kutak engedélyezése,
 • A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek (tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, autóbusz) forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolás kiadásával kapcsolatos feladatokat,
 • Valamennyi önkormányzati ingatlant, építményt épületet érintő felújítások beruházások esetén műszaki ellenőrzés,
 • Előkészíti az ingatlanvagyonhoz közvetlenül kapcsolódó közfoglalkoztatás tartalmát, megtervezi az egyes felújítási, karbantartási tevékenységeket,
 • Szakhatósági állásfoglalások készítése,
 • Szabályozási Terv kivonatok készítése.
 • Környezetvédelmi program elkészítésében és az abban megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtásában való közreműködés,
 • Környezetvédelmi szakfeladat tervezése, döntésre való előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Önkormányzati, jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek hatósági feladatainak ellátása,
 • Vízrendezés, belvízmentesítéssel kapcsolatos ügyek intézése,
 • Élővízfolyások fenntartásának ellenőrzése, irányítása,
 • Illegális szennyvíz-kibocsátások feltárása, intézkedés a szabálytalan állapot megszüntetésére.
 • Közvilágítás üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Folyamatosan ellenőrzi a vonalas létesítmények (villamos távvezetékek, távhővezetékek, kötélpályás vasutak, csatornák, árvízi töltések) műszaki állapotát, és javaslatot készít a felújítási, karbantartási és beruházási-fejlesztési munkákra,
 • Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartásban SPIE Hungária Kft. közvilágítási hálózat problémáinak kezelése, közterület bontási munkák, Vízművek (víz és csatorna) burkolat süllyedések kezelése, útépítésekhez kapcsolódó hibák kivizsgálása, fedlap süllyedések kezelése,
 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval (BMH Nonprofit Kft., NHKV Zrt.) folytatott kapcsolattartás, 70 éven felüliek kedvezményéhez negyedévenként adatszolgáltatás biztosítása,
 • Gazdasági társaságok szemétszállítási díj alóli kivonására beérkezett kérelmek elbírálása, válaszlevél vagy igazolás elkészítése,
 • Magánszemélyek szemétszállítási díjkategóriával kapcsolatos panaszok kivizsgálása, tájékoztatása (ide bejelentett hozzátartozó esetén),
 • Lakossági panaszok, bejelentések soron kívüli, hatékony kezelése, a kommunális feladatokkal kapcsolatos problémák hatékony megoldása, a megoldás szervezése,
 • Együttműködés a közmű üzemeltetőkkel (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Áramszolgáltatás, SPIE Hungária Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Gázszolgáltatás, Zempléni Vízmű Kft., Magyar Telekom Nyrt., EQUANS Magyarország Kft.; Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, PR-Telecom Zrt.),
 • Együttműködés a közlekedést érintő ügyekben a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a Rendőrséggel, a Közútkezelő Közhasznú Társasággal, a Tömegközlekedési eszközök menetrendjének egyeztetése (VOLÁN, MÁV), során önkormányzati érdekérvényesítése,
 • Városi és intézményi rágcsálóirtási, továbbá légi biológiai, földi kémiai és biológiai szúnyog-gyérítési munkák megrendelése, az elvégzett munkák ellenőrzése,
 • A város forgalmi rendjének tervezésében való közreműködés, önkormányzati döntésre való előkészítése, a város közlekedési forgalmának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változtatási igények jelzése,
 • Utak, hidak, járdák, nyilvántartásának folyamatos vezetése a hídvizsgálatok rendelet szerinti elvégeztetése, az utak állapotának ellenőrzése,
 • Útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák ellenőrzése, fenntartása, a rendőrkapitánysággal, a közlekedési hatósággal és az egyéb érdekelt szervek bevonásával, évente legalább egy alkalommal forgalomtechnikai bejárást tartása,
 • Útkarbantartások, útfelújítások megrendelése, bontásának engedélyezése, helyreállításának ellenőrzése a felújítások, irányítása, műszaki ellenőrzése útellenőri szolgálat működtetése,
 • Út-híd szakfeladat tervezése, döntésre előkészítése, végrehajtásban való közreműködés,
 • Utcanév táblák és házszám táblák kihelyezése,
 • Új utca létesítésével, elnevezésével kapcsolatos feladatok,
 • Önkormányzati intézmények energia-felhasználási jelentéseinek összegyűjtése, továbbítása,
 • Vízrendezés, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Élővízfolyások fenntartásának ellenőrzése, az elvégzendő feladatok irányítása,
 • Illegális szennyvíz kibocsátások feltárásának koordinálása, intézkedés a szabálytalan állapot megszüntetésére,
 • Belterületen gyommentesítésre való kötelezés, rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos eljárások ellátása.
 • w) Közterület-foglalás, behajtási kérelmek engedélyezése.
 • Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 • Bejelentés- és engedélyköteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 • Üzlet nyitvatartási rendről szóló bejelentés nyilvántartásba vétele és engedélyezése, bejelentés zenés táncos rendezvény engedély kiadása, rendezvénytartás megszüntetése,
 • Kereskedelmi egységek működésének ellenőrzése,
 • Vásárlók könyvének hitelesítése, bejegyzések kivizsgálása,
 • Kereskedelmi szálláshely szolgáltatási tevékenységek engedélyezése. NTAK rendszernek megküldött éves ellenőrzési terv szerinti szálláshely működés kivizsgálása,
 • Kereskedelmi egységek, üzletek működésével kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, a jogszabály szerint előírt intézkedések megtétele,
 • A KSH felé előírt jelentések elkészítése,
 • Vásár/piac létesítésének engedélyezése, telepengedélyezési eljárások lefolytatása,
 • Zenés táncos rendezvény engedélyeztetési eljárásának lefolytatása.
 • Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
 • Ellenőrzi, és szükség esetén szankcionálja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály betartását,
 • Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • Közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • Ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatát és birtoklását,
 • Eljár Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok megsértése esetén,
 • Elvégzi a közterület-megfigyelő kamerarendszer 24 órás folyamatos megfigyelését a polgárőrség bevonásával,
 • Elvégzi a kamerarendszer által készített felvételek kezelését, a felvételek jogszabályban meghatározott ideig való rögzítését, tárolását, ezt követően törlését,
 • Jogsértés észlelése esetén saját hatáskörben szükséges intézkedést kezdeményez,
 • Szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén azonnal értesíti az intézkedésre jogosult szervet, hatóságot,
 • Gondoskodik a rendszeresített okmányok, nyilvántartások pontos vezetéséről, az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 • Soron kívül biztosítja a rendőrség számára a képfelvételekhez való hozzáférést,
 • Gondoskodik a technikai eszközök, felszerelések rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról.
 • Közfoglalkoztatási pályázat előkészítése, elszámolása (KTK rendszer),
 • Tervezi és elkészíti a közfoglalkoztatási pályázat kiírásának megfelelő igénybejelentés személyi és dologi részeit,
 • Koordinálja, ellenőrzi a közmunka program végrehajtását, anyagbeszerzéseket
 • Ellátja az egységes iktatási rendszer használatával számítógépes rendszerben, folyamatosan, évente kezdődő főszámokra, alszámokra, illetve gyűjtőszámra az ügyiratok kezelését, az iratok átadása-átvételét az ügyintézők vonatkozásában, az irattározás, határidőzés, selejtezés feladatait,
 • A feladatkörbe tartozó önkormányzati határozatok végrehajtása,
 • Az osztály adminisztrációs és ügyviteli feladatainak ellátása,
 • TAKARNET rendszer kezelése, nyilvántartás vezetése,
 • Települési Értéktár Bizottság titkári feladatok végzése: bizottság üléseinek összehívása, meghívók és anyag kiküldése, ülésen emlékeztető vezetése, döntéseknek megfelelően a Helyi Értéktár értékeinek felvezetése, nyilvántartása, Megyei Értéktár Bizottság felé javaslatok tovább küldése, adatszolgáltatás, pályázati lehetőségek figyelése, és helyi értékek felvételére javaslatok készítése,
 • A feladatkörére vonatkozó KSH jelentések elkészítése és megküldése,
 • Közterület foglalási engedélyek elbírálása, ellenőrzése,
 • Adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezéséhez és nyilvántartásba-vételéhez szükséges, a jármű tárolási helyéül szolgáló ingatlan szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolás kiadásával kapcsolatos feladatok,
 • Szervezi az hivatali épület és az önkormányzati egyéb épületek, létesítmények napi egyszerű karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Letölthető Dokumentumok

Kereskedelmi tevékenység

Bejelentés:

Megszüntetés:

Ipari tevékenység és telepengedély

Bejelentés:

Megszüntetés:

Nyitvatartási idő változás

Bejelentés:

Vásárok, piacok létesítése

Bejelentés:

Zenés, táncos rendezvény

Bejelentés:

Megszüntetés:

Üzleti célú szálláshely szolgáltatás

Bejelentés:

Megszüntetés:

Városüzemeltetés dokumentumok

3,5 tonna feletti tehergépjármű tárolási engedély

Kérelem:

Behajtási engedély - Fasor utca

Kérelem:

Hulladékszállítási díj szüneteltetésének igénylése

Kérelem:

70 éven felüli kedvezmény hulladékszállítás

Kérelem:

Kutak fennmaradási engedélye

Kérelem:

Közútkezelői hozzájárulás

Kérelem:

Tulajdonosi hozzájárulás

Kérelem:

Közterületfelügyelet dokumentumok

Fakivágási engedély

Kérelem:

Közterület-foglalási engedély

Kérelem:

Településképvédelem dokumentumok

Területlehatárolás

Tájékoztató:

Helyi értékvédelem

Tájékoztató:

Helyi védelem épületei

Tájékoztató:

Bejelentéshez kötött tevékenységek

Tájékoztató:

Építészeti értékek felújítása

Kérelem:

Rendeltetés változás

Kérelem:

Településképi bejelentés

Kérelem:

Megszakítás